UI库使用

第三方UI库

Light 的 H5 项目对市面上的第三方 UI 组件库有着很好的支持,开发者只需按照其使用方法引入并使用即可。

在 lib 目录下安装组件库,可以选择全局引入或按需引入,为了减少冗余代码,建议按需引入。

以 nutui 为例:

  • 在 app.js 中全局引入:
import Vue from 'vue';
import NutUI from '@nutui/nutui';
import '@nutui/nutui/dist/nutui.css';

NutUI.install(Vue);
  • 在视图中按需引入:
import Vue from 'vue';
import { Dialog,Picker } from '@nutui/nutui';

Dialog.install(Vue);
Picker.install(Vue);